Egalite

/ e-ga-li-te /

non

  1. prensip ki pèmèt tout moun jwenn yon tretman ekitab.
  2. yon klima san prejije, san patipri ak yon konsiderasyon endividyèl baze sou yon
    konsyans kolektif.
    ‘Egalite ki nan deviz nou an fè n konprann lavi tout moun gen menm valè’
 

Sinonim: ekitab  egal