GRAMÈ

Gramè Kreyòl

Gramè Kreyòl la se yon ansanm prensip ak règ pou ede n pale ak ekri Kreyòl byen. Se yon sistèm ak strikti ki ede standalize fason n pale, ekri ak konprann younlòt.

Alfabè Kreyòl

Lang Kreyòl la gen 26 lèt. 6 voyèl ak 20 konsòn, menm jan avèk lang li sot landan l an, ki se Fransè. Gen lèt, pou kounyèa, nou itilize sèlman nan non pwòp yo (H) (U) (X) (Q) e genyen ki pi souvan mache avèk yonlòt (C) (H) (U).

Men lèt yo: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Vwayèl yo se: A E I O U gen defwa Y

Konsòn yo se: B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z 

Nan lang Kreyòl la gen son spesyal/grafèm tankou:
AN EN ON OU CH UI 

Nou gen aksan RÈD (´ ) ak assan FÒS/GRAV (`) ki sèvi pou modifye son kèk lèt (vwayèl), tankou nan O ak Ò, E ak È

Nou ka ekri lèt yo an Majiskil (GWO) ouswa an miniskil (piti). Nou ka enprime lèt/mo, tankou lè w ekri nòmal sou yon òdinatè oswa (koube) kole. 

APRANN

KONPRANN

Ekspresyon

  • Sou De Pye Militè
    SOU DE PYE MILITÈ Vle di yon moun ki vanyan e ki gen kran. Yon moun ki byen ekilibre e …

Pwovèb