Ipotèz

/ i-po-tèz /

non

  1. yon sipozisyon oswa eksplikasyon pwopoze baze sou prèv limite pou demare yon eksperiman/ankèt.
  2. teyori oswa pwopozisyon pou eksplike yon fenomèn oswa yon bagay kèlkonk.
  3. yon rezonman probab ki soti de yon ide, obsèvasyon oswa etid. 
  4. yon pwopozisyon ki fèt kòm yon baz pou rezonman, san okenn sipozisyon ke sa k pwopoze a se vre.
    ‘Gen plizyè lòt etap pou yon ipotèz pase anvan l vin yon fè syantifik’

Sinonim: teyori, tèz