Nitrisyon

/ ni-tri-syon /

non

  1. pwosesis pou bay/jwenn nouriti nesesè pou sante ak devlopman fizik.
    ‘M ta renmen jwenn yon liv sou nitrisyon pou timoun’
  2. yon seri manje pou alimante kò a.
  3. metòd/fason nou nouri kò a.
    ‘Nitrisyon enpòtan anpil pou devlopman yon moun fizikman e mantalman’

Sinonim: alimantasyon