Chache konprann

Aprann . Pale . Li . Ekri

Diksyone

BYEN KONPRANN

  • Degi
    Degi / de-gi / non yon ti di plis. yon ajoutman sou sa w ta dwe resevwa.yon bagay anplis ofri …

Teknik Gramè

Poukisa oswa Pou ki sa? 
Pa ekri l tankou yonsèl mo, se pa yonsèl mo. Fason gramatikal la se; Pou ki sa. Menm jan avèk; Ki sa ak Pou ki moun?

M ap pale oswa Map pale?
Panse a li konsa: se “Mwen ap pale” w vle di. “M” nan se kontraksyon “Mwen” epi ap pale. Fason gramatikal la se M ap pale. Menm jan avèk M ale.

Lòt egzanp: Pou ki lè, Pou Ki moun, Pou ki bagay, Pou ki jou, Pou ki rezon

Chief-Luthuli

Kò imen an gen yon kapasite enòm pou adapte a sikonstans difisil. M reyalize yon moun ka andire ensipòtab yo si l ka kenbe lespri l djanm, menm lè kò a ap pase tray.  Konviksyon fèm se sekrè pou w siviv privasyon. Lespri w ka fò, menm lè vant ou vid

Chief Luthuli

PREZIDAN KONGRÈ NASYONAL AFRIKEN AN 1952

Diksyone Se yon diksyonè vityèl pou ede moun ekri, li, konprann ak pale Kreyòl pi byen. Nou gide pa yon espri inovatif pou amelyorasyon konesans lang Kreyòl la, nan enterè Ayisyen ak tout mond lan. 

Diksyone

Mo Ki Popilè

Revolisyon

Chanjman yon gouvènman pa fòs pou kreye yonlòt sistèm. Yon Koudeta. Yon ranvèsman lòd sosyal anfavè yonlòt sistèm...

Sistèm

Yon ansanm prensip ak pwosesis ki detèmine fonksyonman yon bagay. Yon metòd...

Mantalite

Karakteristik mantal yon moun. Fason yon moun panse...

Emosyonè

emosyonèlman entelijan

Ede Nou

Voye Yon ti mo Pou Nou

timoun ap li

W ap chache yon mo ou pa jwenn li? Ou konn on mo men ou pa wè li la a? Ekri l voye pou nou souple. N ap asire nou ajoute l. 

APRANN

KONPRANN

Ekspresyon

  • Bay Yon Kout Men
    BAY YON KOUT MEN Ede yon moun fè yon bagay Egz. Jann al bay vwazen an yon kout men a …

Pwovèb